Ana Sayfa » islamiyet » Tahmidiye/Şifa Duası

Tahmidiye/Şifa Duası


Tahmidiye/Şifa Duası

Selamun aleykum dostlar,  sizlerle cevşenin on iki bölümünden bir bölümünü oluşturan çok müessir bir dua olan ”Tahmidiye Duasını” paylaşacağım.

Müslümanlar Sohbet

Hazreti Ali (ra) Efendimiz ismi azam olarak kendine kabul ettiği Ferd, Adl, Hay, Kayyum, Hakem, Kuddüs olan altı esmayı, 19 ukdeden oluşan ve bu isimleri şefaatçi  ederek dua ettiği çok tesirli, külli bir duadır. Bu tesirli duanın pek çok maddi ve manevi olan hastalıklara şifa olduğu belirtilmiştir.

Bu duayı birçok büyük zatlar hasta oldukları zaman okudukları rivayet edilmiştir. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri’nin de hastalandığı zaman, özellikle zehirlendiği durumlarda bu duayı daha çok okuduğu ve bunun neticesinde şifa bulduğu bilinmektedir.

Cenabı Hak, “Duanız olmasa ne ehemmiyetiniz var” buyuruyor. (Furkan, 25/77)

Fakat şunu unutmamak gerekir ki, dua bir ibadettir. Yani dua, diğer yapılan namaz, oruç, zekat, sadaka vs gibi yapılan ibadetler nevindendir. Dua ederken ibadet niyetiyle yapmak gerekir. Yani Allah’ın rızasını kazanmak için yapılmalıdır. Eğer dua sırf dünyevi maksatlar için yapılırsa hem makbul olmaz, hem de beklenen dünyevi netice de görülmez. İnsanlar duadaki bu sırrı bilmedikleri için, çok tesirli münacatları okudukları halde neticelerini göremiyorlar. Onun için dua yaparken Cenabı Hakk’ın rızasını esas maksat yapmak ve ibadet niyetiyle okumak gerekir. Ta ki yaptığımız dualar hem ahirette hem de dünyada neticeleri görülebilsin.

Rabbim, Tahmidiye duasının sırrı ile bütün hasta kardeşlerimize  şifalar versin .

Tahmidiye duasının Türkçe okunuşu;

Allâhu Ekber, Allâhu Ekber, Allâhu Ekber, Allâhu Ekber, Allâhu Ekber Allâhu Ekber, Allâhu Ekber, Allâhu Ekber, Allâhu Ekber, Allâhu Ekber

Bismillâhirraḥmânirraḥîm

Ferdun, Ḥayyun, Ḳayyûmun, Ḥakemun, Ádlun, Ḳuddûs.

Feenzelallâhu sekînetehu áleyh Lâ yaḥzunuhumul fezeúl ekber Yurzeḳûne feriḥîne bimâ âtâhum Selâmun ḳavlen min rabbir raḥîm Yâ nâru kûnî berden ve selâme Lilleẕîne âmenû huden ve şifâ Ve nunezzilu minel Ḳur-âni mâ huve şifâun ve raḥmetun lil mu-minîn Velḥamdu lillâhi rabbil ấlemîn.

1- Álel îmâni billâhi, ve álâ vaḥdâniyyetihî, ve álâ külli ismin min esmâihî teấlâ, ve álâ külli sıfatin min sıfâtihî subhâneh, Ḥamden bi ádedi cemîí tecelliyâti esmâihî ve sıfâtihî celle celâluhu, minel ezeli ilel ebedi, lâ ilâhe illâ hû.

2- Áler risâletil Muhammediyyeti, vel îmâni bihâ, Ḥamden bi ádedi ḥasenâti Muḥammedin ṣallallâhu áleyhi ve sellem, ve kemâlâtihî, ve śemerâtihî, ve fevâidihî, ve bi ádedi ḥasenâtî, âlihî ve ashâbihî, ve ümmetihî, áleyhisṣalâtu vesselâm.

3- Álel Ḳur-âni vel îmâni bihî, Ḥamden bi ádedi meánil Ḳur-ânil mutaṣavvara fil efhâm, ve bi ádedi kelimâtihî, ve ḥurûfâtihi mutemeśśileti fil hevâi ilâ âḫirizzamân.

4- Álâ nií-metil îmâni vel Ḳur-âni vel İslâm, Ḥamden bi ádedil melâiketi verrûhâniyyâti vel enâmi, ve tesbîḥâtihim, ve taḥmîdâtihim, ve tekbîrâtihim, ve tehlîlâtihim, fî cemîíl ezmân.

5- Álâ nií-metil îmâni vel Ḳur-ân, bi ádedin nucûmi ve ḥarekâtihâ, ve sekenâtihâ, ve ẕerrâtihâ.

6- Álel îmâni vel Ḳur-ân, bi ádedin nebâtâti, vel eşcâri, ve evrâḳihâ, ve ezhârihâ, ve eśmârihâ, ve buẕûrihâ, ve tesbîḥâtihâ, ve taḥmîdâtihâ.

7- Álâ nií-metil îmâni vel Ḳur-ân, Ḥamden bi ádediṭ ṭuyûri veṭ ṭuveyrât, vel ḥayvânâti vel ḥuveynât, ve esvâtihâ, ve enfâsihâ, ve tesbîḥâtihâ, ve taḥmîdâtihâ

8- Álâ in-ấmâtillâhi áleynâ bil eṭ ímeti venniám, Ḥamden bi ádedi cemîíl eṭ ímeti venniám, ve envâíhâ ve revâiḥihâ, ve ṭuṹmihâ, ve eczâihâ.

9- Álâ in-ấmâtillâhi áleynâ bil îmâni vel Ḳur-ân ve bi risâletin nûr, ve bi leyletil ḳadri, vel mií-râc, vel berâe, ver reġâib, Ḥamden bi ádedi ấşirâti deḳaiḳı leyletil ḳadri, vel leyletil mií-râci, vel leyletil berâeti, vel leyletil reġâibi, ve ấşirâti deḳaiḳı şehri ramaḍân, ve bi ádedi ḥurûfâti Risâletin Nûril mektûbeti vel meḳrûeti ilâ âḫirizzamân.

10- Álâ nií-metil Ḳur-ân, bi ádedi śevâbâti ḳıraâti kelimâtil Ḳur-ân, ve ḥurûfihî min evvelin nuzûli ilâ âḫirizzamân.

11- Álâ nií-metil îmâni vel İslâmiyyetilletî hiye merḍıyyâtu rabbil ấlemîn, Ḥamden bi ádedi ḥasenâtil mu-minîne vel muslimîn.

12- Álâ nií-metil Ḳur-âni vel îmâni ve Resâilin Nûr, Ḥamden bi ádedi ẕerrâtil kâinati ve mürekkebâtihâ ve tesbîḥâtihâ.

13- Álel Ḳur-âni vel îmâni vel İslâm, Ḥamden bi ádedi evrâḳıl eşcâr, ve emvâcil biḥâr, ve ḳatarâṭil emṭâr ve neġamâtil eṭyâr, ve lemeấtil envâr, ve buẕûril ezhâr, ve nuvâtatil eśmâr, fî cemîíl aá-sâri vel eḳṭâr.

14- Álel îmâni vel Ḳur-ân, Bi ádedil meấdini vel mevâlîdi ve ḫâsıyyâtihâ ve śemerâtihâ ve menâ fiíhâ.

15- Álel îmâni vel Ḳur-âni vel İslâm, Ḥamden bi ádedil emlâki vel ervâḥi, vel insi vel cân, ven nebâti vel ḥayvân, ve taḥmîdâtihâ ve tesbîḥâtihâ, fî cemîíl ezmân.

16- Álâ nií-metil Ḳur-âni vel îmâni ve Resâilin Nûri, Ḥamden mela el berre vel baḥre, vel árşe vel kursiyye, vel arḍa ves semâe.

17- Álel âḫireti vel îmâni bihâ, Ḥamden mela ed dunyâ vel âḫireh.

18- Álel cenneti vel îmâni bihâ, Ḥamden mela el cennâti, bi ádedi in-ấmâtillâhi teấla álâ ehlihâ, ebedel âbidîn.

19– Álâ kullin min niámihî, Ḥamden bi ádedi kulli niámihî, kemâ yelîḳu bi cenâbihî celle celâluh.

20- Yâ Allâh, Yâ Raḥmân, Yâ Raḥîm, Yâ Ferd, Yâ Ḥayyu, Yâ Ḳayyûm, Yâ Ḥakem, Yâ Ádlu, Yâ Ḳuddûs.

21- Bi ḥaḳḳı ismikel aá-ẓâm, ve bi ḥaḳḳı âyâti furḳânikel aḥkâm, ṣalli álâ seyyidinâ Muḥammedin resûlikel ekrem, Bi ádedi ẕerrâti vucûdinâ, ve bi ádedi ấşirâti deḳâiḳı úmrinâ, ve ḥayâtinâ. Ve enzil áleynâ, ve álâ ṭalebeti Resâilin Nûri, sekîne, vet temkîne vel iṭmi-nân, Kemâ enzelte álâ nebiyyikel muḥtâri áleyhisṣalâtu vesselâm.

22-Ve enzil áleynâ ve álâ ṭalebeti Resâilin Nûris sekinete vel îmânel ḫâlis, vel yaḳînel kâmil, Ven niyyetes sâdıḳa, vel metânetel etemme fî ḫidmetil Ḳur-âni vel îmân. Ve âmîn fezeánâ bi def-íl bid-íyyâtil hâilati án şeấiril İslâm. Ve ferriḥ ḳulûbenâ bi ií-lâniş şeấiril İslâmiyyeti án ḳârîbiz zamân. Ve bi neşri Resâilin Nûri bi kemâlir revâci beynel âlemil İslâm. Ve sellimnâ ve sellim dînenâ ve sellim Resâilen Nûr ve ṭalebetehâ min tecâvüzil mulḥidîn. Verzuḳnâ verzuḳ ustâẕenâ Saḯden Nursi râḍıyallâhu ánh, Verzuḳ ṭalebete Risâletin Nûris selâmete vel ấfiyete fid dîni ved dunyâ vel âḫira. Veşfi emrâdanâ, vec-álil Ḳur-âne şifâen lena, ve lehum min kulli dâin. Vec-álnâ, vec-álhum minel ḥâmidîneş şâkirîne dâimen.

Âmîn. Vel ḥamdu lillâhi rabbil ấlemîn. Ve ṣallallâhu álâ seyyidinâ Muḥammedin ve álâ âlihi ve ṣaḥbihi ecmaḯn.

Âmîn, âmîn, âmîn.

Tahmidiye duasının Türkçe Anlamı, Meali;

(Allah büyüktür)

         Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla 

         Ferdün. Hayyün. Kayyûmün. Hakemün. Adlün. Kuddûsün.

“Allah Peygamberinin üzerine huzur ve emniyet indirdi” (Tevbe:40)

“Emniyete alındıkları için en büyük korku ve dehşet veren kıyametin kopması bile onları korkutamaz” (Enbiyâ:103)

“Onlara rızıklar verilir, onlar Allah’ın ihsan ettiği nimetlere kavuşmaktan dolayı sevinç içindedirler” (Âl-i îmran:169)

“Rahmet sahibi Rab’lerinden onlara söz olarak selâm gelir” (Yasin: 58)

“Ey ateş soğuk ve selametli ol” (Enbiyâ:69)

“Biz Kur’andan gelen ayetleri müminlere şifa ve rahmet olarak indiririz” (îsrâ:82)

1- “Allah-u Teâlâya (c.c.) imana, Onun birliğine, isim ve sıfatlarından her birine; ezelden ebede kadar bütün isim ve sıfatlarının tecellîleri adedince Âlemlerin Rabbi olan Allah’a hamd olsun ki kusur ve noksanlıktan münezzehtir Kendisinden başka ilâh yoktur”.

2- Muhammed’in risaletine ve o risalete imana; Muhammed Aleyhissalâtü Vesselamın yaptığı haseneler, üstün meziyetler sayılan kemâlâtı, sağladığı güzel neticeler ve faydalar sayısınca ve onun âl ve Âshâbı ve ümmetinin iyilikleri adedince Âlemlerin Rabbi olan Allah’a hamd olsun.

3- Kur’an ve ona imana; Kur’an’ın akıllarda tasavvur edilen manaları sayısınca ve ahirzamana kadar havada temessül eden kelimeleri, harfleri adedince Âlemlerin Rabbi olan Allah’a hamd olsun.

4- İman, Kur’an ve İslâm nimetine; melekler, ruhanîler ve insanlar adedince ve her zaman yaptıkları teşbihler, hamdler, tekbirler ve tehliller sayısınca Âlemlerin Rabbi olan Allah’a hamd olsun.

5-İman ve Kur’an nîmetine; yıldızlar ve yıldızların hareketleri, durmaları ve zerreleri adedince Âlemlerin Rabbi olan Allah’a hamd olsun.

6- İman ve Kur’ân’a bitkiler, ağaçlar ve yaprakları, çiçekleri, meyveleri, çekirdekleri sayısınca ve yaptıkları teşbihler ve ettikleri hamdler adedince Âlemlerin Rabbi olan Allah’a hamd olsun.

7- İman ve Kur’ân nimetine; kuşlar ve kuşcuklar, hayvanlar ve hayvancıklar sayısınca ve onların çıkardıkları sesler, aldıkları nefesler, yaptıkları teşbihler ve ettikleri hamdler adedince Âlemlerin Rabbi olan Allah’a hamd olsun.

8- Allah’ın, üzerimize olan yiyecekteki ikram ve nimetlerine karşı; yemekler, nimetler sayısınca ve bunların çeşitleri, kokuları, tat ve parçaları adedince Âlemlerin Rabbi olan Allah’a hamd olsun.

9- Allah’ın üzerimize olan iman, Kur’ân, Risâle-i Nur; Kadir, Mîrac, Beraat ve Regâib gecelerindeki nimetlerine karşı, Kadir, Mîraç, Beraat, Regâib geceleri ile Ramazan ayının dakikalarının âşireleri ([3]) sayısınca ve ahir zamana kadar Risâle-i Nur’un yazılan ve okunan harfleri adedince Âlemlerin Rabbi olan Allah’a hamd olsun.

10-Kur’ân nimetine; inişinden beri ahir zamana kadar okunan kelime ve harflerinin sevapları adedince Âlemlerin Rabbi olan Allah’a hamd olsun.

11- İman ve Âlemlerin Rabbi olan Allah’ın rızası İslâmiyet nimetine karşılık; Mü’minlerin, Müslümanların yaptıkları hasenat adedince Âlemlerin Rabbi olan Allah’a hamd olsun.

12- Kur’ân, iman ve Risâle-i Nur nimetine; kâinatın zerreleri, terkipleri ve yaptıkları tesbihatları adedince Âlemlerin Rabbi olan Allah’a hamd olsun.

13- Kur’ân, îman ve İslâmiyete; bütün asır ve çağlarda, bütün mekân ve beldelerde var olan, ağaçların yaprakları, denizlerin dalgaları, yağmurların katreleri; kuşların nağmeleri, nurların lem’aları, çiçeklerin habbeleri, meyvelerin çekirdekleri adedince Âlemlerin Rabbi olan Allah’a hamd olsun.

14-İman ve Kur’an’a; madenler ve madenlerden meydana gelen mevcudatın, hususiyetleri, güzel meyve ve neticeleri ve menfaatleri adedince Âlemlerin Rabbi olan Allah’a hamd olsun.

15- Kur’ân, iman ve İslamiyet’e; melekler, ruhlar, insanlar, cinler, bitkiler, hayvanlar ve bunlar tarafından her zaman dergâh-ı ilâhiye yükselen hamdler, teşbihler adedince Âlemlerin Rabbi olan Allah’a hamd olsun.

16- Kur’ân, iman ve Risâle-i Nur nimetine; denizler, karalar, Arş ve Kürsiyi, yer ve gökler dolusu Âlemlerin Rabbi olan Allah’a hamd olsun.

17- Ahiretin varlığına ve ona imana; dünya ve ahiret dolusu Âlemlerin Rabbi olan Allah’a hamd olsun.

18- Cennetin varlığına ve ona imana; Cennetler dolusu ebediyen Allah’ın Cennet ehlinin üzerine olan nimetleri, ikramları adedince Âlemlerin Rabbi olan Allah’a hamd olsun.

19- Her bir nimetine; bütün nimetleri adedince, şanına ve Zatına lâyık şekilde Âlemlerin Rabbi olan Allah’a hamd olsun.

20- Ya Allah.. Ya Rahman.. Ya Rahim.. Ya Ferd. Ya Hayy.. Ya Kayyûm.. Ya Hakem.. Ya Adl.. Ya Kuddûs.

21- Senden bu isimlerinin ve İsm-i Âzamının hakkı için, en iyi bir surette hakkı batıldan ayıran Kur’ân olan Furkan-ı Ahkeminin ayetlerinin hakkı için, Resûl-i Ekremin olan Efendimiz Muhammed’e (s.a.v), vücudumuzdaki zerreler, ömür ve hayatımızda geçirdiğimiz dakikaların âşireleri adedince rahmet ve salât indir! Seçkin peygamberinin (s.a.v) üzerine indirdiğin gibi bizim ve Risâle-i Nur Talebelerinin üzerine sekînet, huzur, sebat ve itmi’nan indir! îman ve Kur’ân hizmetinde, bizim ve Risâle-i Nur Talebelerinin üzerine sekînet, tertemiz hâlis îman, kâmil ve olgun yakîn, sâdık ve doğru niyet ve tam bir metanet indir! İslâm şeâirinden korkunç ve dehşetli bid’aları defetmekle korku ve telaşımızı emniyete çevir!

22- Yakın zamanda İslâm şeâirinin ilânı ve Risâle-i Nur’un İslâm âleminde tam revaç bulup, yayılmasıyla kalblerimizi ferahlandır! Din düşmanlarının tecâvüzlerinden bizi, dinimizi, Risâle-i Nur’u ve talebelerini muhafaza eyle, selâmet ver! Bize, Üstadımız Said Nursîye (r.a.) ve Risâle-i Nur Talebelerine, dinde, dünyada ve âhirette selâmet ve afiyet ihsan eyle, hastalıklarımıza şifa ver. Kur’ân-ı, bizim ve onların dertlerine şifa kıl. Bizi ve onları devamlı olarak hamd ve şükredenlerden eyle! Âmin..

Âlemlerin Rabbi olan Allah’a hamd olsun. Allah Efendimiz Muhammed’e, onun âl ve Ashabının üzerine salat ve rahmet indirsin.

Âmin, âmin, âmin.

Ferd: Rububiyetinde, ulûhiyetinde, isim ve sıfatlarında benzeri olmayan, tek ve bir olan.

Hayy: Mutlak, zatî, ezelî ve ebedî hayat sahibi olan.

Kayyûm: Her şey kendisine dayanarak kaim olan, vücudu hiçbir vücuda dayanmayan.

Hakem: Hüküm sahibi. Hak sahihlerinin hakkını en güzel şekilde veren, kimseye zerre miktar zulmetmeyen.

Adl: Sonsuz, sınırsız mutlak adalet sahibi.

Kuddûs: Bütün, çirkinliklerden mutlak pâk ve temiz olan, pislikleri, kirleri gideren herşeye en güzel şekilde bakan.

Tahmidiye duasını dinlemek için , Tahmidiye Duası Kanalımızı ziyaret etmek için ,  Muslumanlar Sohbet Radyomuzu dinlemek için,  Muslumanlar FM ‘e  tıklayınız.

Selam ve Dua ile

4 Yorumlar

 1. Kane

  30 Nisan 2022 at 05:16

  Eline saglik “dua” siz olmaz, dualar umitlerimizdir. Allah çaresiz (duasiz) kullarindan eylemesin bizi . (Amin)

  Cevapla
  • Muezza

   2 Mayıs 2022 at 00:39

   Amin, Rabbim bu güzel duanın sırrı hürmetine tüm hasta kardeşlerimize şifalar versin.
   Teşekkür ederim Kane. Selam ve dua ile

   Cevapla
 2. Melkan_

  30 Nisan 2022 at 17:00

  Hasta kullarimiza sifa dileriz. Yaziniz icin tesekkur eder emeginize saglik.

  Cevapla
  • Muezza

   2 Mayıs 2022 at 00:40

   Amin MELKAN_ , yorumunuz için teşekkür ederim. Hayırlı bayramlar.

   Cevapla

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir