Ana Sayfa » hadis » 40 Hadis

40 Hadis


40 Hadis

40 Hadis Nedir? 

“Kırk Hadis” çeşitli konulara ilişkin kırk hadisi kapsayan/içeren  eserlerin ortak adıdır. 

Bazı alimler, müslümanların bilmesinde fayda gördükleri konuları pratik buldukları bu yolla halka ulaştırmak düşüncesiyle kırk veya kırktan fazla rivayeti farklı metotlarla bir araya getirmişler, kimi itikad, ahiret, kimi fıkıh ve ahkam, kimi zühd, ahlak ve nefis terbiyesi, zikir ve dua, kimileri de Kur’an surelerinin ve ibadetlerin fazileti konularındaki kırk hadisleri derlemişlerdir. Bazı müellifler 40 hadis çalışmalarında kutsi hadisleri öne çıkarmışlardır. Kırk hadis yazma geleneği yerleştikten sonraki dönemlerde de sırf bu geleneği devam ettirmek, okuyanların duasını almak, sevap kazanmak veya bir hastalıktan kurtulmak için bu yönde eser verenler de olmuştur. 

Hadisler Kur’anı Kerimden sonra İslam dininin ikinci kaynağıdır Hadisler Hz. Muhammed’in sözlerinin, davranışlarının, fikir ve eylemlerinin yazıyla ifade edilmiş biçimidir. Muslumanlar.Net olarak biz de Efendimiz asv.’in buyurduğu üzere “Allah, bizden herhangi bir şeyi işiten ve işittiği gibi de tebliğ edip başkalarına aktaran kişinin yüzünü ak etsin...” (Tirmizi İlim, 5  ) hadisine binaen bazı hadisleri 40 hadis olmak üzere siz okurlarımız için derledik.

40 (Kırk)  Hadis  

1- “Her doğan, İslâm fıtratı üzerine doğar. Sonra, anne-babası onu Hristiyan, Yahudi veya Mecusi yapar.” (Buhârî, cenâiz 92; Ebû Dâvut, sünne 17; Tirmizî, kader 5)

2- “Müslüman, dilinden ve elinden Müslümanların emin olduğu kimsedir. Muhâcir de Allah’ın yasakladığı şeyleri terk edendir.”  (Buhari, Bedu’l-vahy, 4.)

3- ”İnsanlara merhamet etmeyene Allah merhamet etmez.” (Müslim, Fedâil, 66; Tirmizî, Birr, 16)

4- ”Hayra vesile olan, hayrı yapan gibidir.” (Tirmizî, İlim, 14.)

5- ”İki göz vardır ki, cehennem ateşi onlara dokunmaz: Allah korkusundan ağlayan göz, bir de gecesini Allah yolunda nöbet tutarak geçiren göz.” (Tirmizî, Fedâilü’l-Cihâd, 12.)

6- ”(Mü’min) kardeşinle münakaşa etme, onun hoşuna gitmeyecek şakalar yapma ve ona yerine getirmeyeceğin bir söz verme.” (Tirmizî, Birr, 58.)

7- ”Bizi aldatan bizden değildir.” (Müslim, iman, 164.)

8- “Kim bir kavme benzerse, o da onlardandır.” (Ebû Dâvûd, Libâs, 4.)

9- “Allah, her işte ihsanı (güzel davranmayı) emretmiştir.” (Müslim, Sayd ve Zebâih, 57.)

10-  “Kul bir günah işlediği zaman kalbinde siyah bir nokta oluşur. Bundan vazgeçip tövbe ve istiğfar ettiği zaman kalbi parlar. Günahtan dönmez ve bunu yapmaya devam ederse siyah nokta artırılır ve sonunda tüm kalbini kaplar. Allah’ın (Kitabında) ‘Hayır! Doğrusu onların kazanmakta oldukları kalplerini paslandırmıştır.’ (Mutaffifîn, 83/14.) diye anlattığı pas işte budur.” (Tirmizî, Tefsîru’l-Kur’ân, 83.)

11- “Kim duyulsun diye iyilik yaparsa, Allah (onun bu niyetini herkese) duyurur. Kim gösteriş için iyilik yaparsa, Allah da (onun bu riyakârlığını herkese) gösterir.” (Müslim, Zühd, 48.)

12- “Mümin yeşil ekine benzer. Rüzgar ne taraftar eserse onu o tarafa yatırır ( fakat yıkılmaz) rüzgar sakinleştirğinde yine doğrulur. İşte mümin de böyledir; o, bela ve musibetler sebebiyle eğilir (fakat yıkılmaz) Kafir ise sert ve dimdik selvi ağacına benzer ki Allah onu dilediği zaman (bir defada) söküp devirir.” (Buhârî, Tevhid, 31.)

13- “Dua, ibadetin özüdür.” (Tirmizî, Deavât, 1)

14- ”Sizden birinin, bir lokması düştüğünde onu alsın, temizleyip yesin, şeytana bırakmasın.” (Müslim, Eşribe, 136)

15-  “İyilik güzel ahlaktır; günah da içinde tereddüt uyandıran ve halkın bilmesini istemediğin şeydir.”  (Müslim, el-Birrü ve’s Sıle, 2553)

16- “Dünyada garip yahut yolcu ol.” (Buhârî, Rikak, babu kavlin Nebiyi, 11/199, 200)

17- “Kendisini ilgilendirmeyen şeyleri (mâlâyâniyi) terk etmesi, kişinin Müslümanlığının güzelliğindendir.” (Tirmizî, Zühd, 11.)

18-  “İnsanların Allah’tan en uzak olanı, katı kalpli kimselerdir.” (Tirmizî, “Zühd”,61)

19- ”Mizana ilk konacak amel güzel ahlak ve cömertliktir.” (İhya C. 3 S. 116)

20- ”İşçiye ücretini, (alnının) teri kurumadan veriniz.” (İbn Mâce, Ruhûn, 4.)

21- “Doğru olmayan birşey gördüğünüzde veya işittiğinizde, insanların heybeti, hakkı söylemekten sizi alıkoymasın.” (İmam Taberâni, Mu’cemu’s-Sağir, 2/185.)

22-  ”Hiçbiriniz kendisi için istediğini (mü min) kardeşi için istemedikçe (gerçek) iman etmiş olamaz.” (Buhari, İman, 7; Müslim, İman, 71.)

23-  ”Hiçbir baba, çocuğuna, güzel terbiyeden daha üstün bir hediye veremez.” (Tirmizi, Birr, 33.)

24- ”Allah a ve ahiret gününe iman eden kimse, komşusuna eziyet etmesin. Allah a ve ahiret gününe iman eden misafirine ikramda bulunsun. Allah a ve ahiret gününe iman eden kimse, ya hayır söylesin veya sussun.” (Buhari, Edeb, 31, 85; Müslim, İman, 74, 75.)

25- “Kim evlenirse imanın yarısını tamamlamış olur; kalan diğer yarısı hakkında ise Allah’tan korksun!” (Heysemî, IV, 252)

26- “Nikâh benim sünnetimdir. Kim benim sünnetimle amel etmezse, benden değildir. Evleniniz! Zira ben, diğer ümmetlere karşı sizin çokluğunuz ile iftihar edeceğim. Kimin maddî imkânı varsa, hemen evlensin. Kim maddî imkân bulamazsa, nafile oruç tutsun. Çünkü oruç, onun için şehveti kırıcıdır.” (İbn-i Mâce, Nikâh, 1/1846)

27- “Âmâ’ya veya yol sorana yol göstermen, sadakadır. Güçsüz birine yardım etmen, sadakadır. Konuşmakta güçlük çekenin meramını ifade edivermen sadakadır.”  (İbn Hanbel, V, 152, 169.)

28- “Kimin bir kız çocuğu dünyaya gelir de onu toprağa gömmeden, horlamadan ve üzerine erkek çocuğunu tercih etmeden yetiştirecek olursa Allah Teâlâ o kimseyi cennetine koyacaktır.” (Ahmed, Müsned,(Tah: Muhammed Şakir, Had. no: 1957), c. IV, s. 294)

29- “Allah’tan korkunuz; çocuklarınız arasında adaletli davranınız.” (Müslim, Hibât 13)

30- ”İslâm, güzel ahlâktır.” (Kenzü’l-Ummâl, 3/17, HadisNo: 5225)

31- ”Bir müslümanın diktiği ağaçtan veya ektiği ekinden insan, hayvan ve kuşların yedikleri şeyler, o müslüman için birer sadakadır.” (Buhârî, Edeb, 27; Müslim, Müsâkât, 7, 10.)

32- “Nefsimi elinde bulundurana yemin ederim ki, sizden biriniz ben ona babasından, çocuğundan ve bütün insanlardan daha sevimli olmadıkça iman etmiş olamaz.” (Buhârî, Sahih, İman, 8; Müslim, Sahih, İman, 69.)

33- “Ümmetimin içinden bana en şiddetli sevgisi olanlar, benden sonra gelip onlardan biri ehli ve malına karşılık beni görmek arzusunda olan insanlardır.” (Müslim, Sahih, Cennet, 4. H.No; 12.)

34- “Ümmetimin fesada uğradığı bir anda benim bir sünnetime yapışan için şehit sevabı vardır.”(El-Heysemi, Mecmeu’z-Zevâid, c.1. s.172.)

35- “Kim bana bir defa salavat-ı şerife okursa Allah Teala ona on salat eder. (“Müslim, Sahih, Salat, 17. H.No; 408.)

36- “Her kul öldüğü hal üzere dirilir.” (Müslim, Cennet 2878)

37- “Ölüyü üç şey takip eder: Ailesi, malı ve ameli. İkisi geri döner; biri kalır: Ailesi ve malı geri döner; ameli ise kalır.” (Buhârî, Rikak, 11/315)

38- “Namazda Fatiha suresini okumayan kimsenin namazı yoktur.” (Buhari, Ezan 94; Müslim, Salât 34-37,( 394); Ebu Dâvud, Salât, 131-132 (822)

39- “Gücünüzün yettiği ibadeti yapın. Zira siz usanmadıkça Allah usanmaz.” (Buhârî Teheccüd 3/31; Müslim Müsafirin, 785)

40- Alışveriş yapanlar meclisten ayrılmadıkları sürece muhayyerdirler. Eğer doğru konuşurlarsa alışverişlerinin bereketini görürler. Eğer bazı şeyleri saklarlarsa alışverişlerinin bereketi kaçar.” (Buhârî, Buyu’, 1532)

 İslami sohbet dini Sohbet islami forum islami radyo gibi alanlarda faaliyet gösteren web sitemize siz de gelerek dini konularda istişareler de bulunabilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir